ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานถาม-ตอบปัญหาโรคผิวหนัง จัดทำโดยสถาบันโรคผิวหนัง

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
Today
12
Yesterday
15
This Month
351
Last Month
579
This Year
351
Last Year
13,899

Zone Member
รายละเอียดในการใช้โปรแกรม
กระดานเพื่อสุขภาพ

          เปิดบริการสำหรับผู้มีข้อสงสัยใคร่รู้ ตลอดจนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผิวหนัง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังคอบควบคุมและให้คำปรึกษา
       วิธีใช้งาน >>เปิดดูที่คู่มือการใช้เวปบอร์ด

Detail to use webboard
Health Board
          Open questions for the curious and health problems associated with skin.To exchange Information and knowledge between each other.It will have design expertise to take control of dermatology and consulting.
          Step to use >> Open quide webboard

นายศราวุฒิ แร่อ่อน
Mr.Sarawut Raeoon
ผู้เขียนและพัฒนาโปรแกรม
(Developer)

นายสมภพ สายตา
Mr.Somphop Sayta
ผู้ควบคุม และให้ข้อเสนอแนะ
(Consultants Project)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Unit of Informaiton Techonology
Institute of Dermatology
Department of Medical Services, Ministry of Public Health