รู้จักองค์กร


 แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติการปีที่ 1
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติการปีที่ 2
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติการปีที่ 3
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติการปีที่ 4
   


  พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ  :  

  ประวัติการศึกษา :
   - พบ.เกียรตินิยม (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
- อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา
- อนุมัติบัตร สาขาเวชกรรมป้องกัน
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Science (MSc International Health Policy, London School of Economics and Political Science(LSE), University of London, UK

  พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) - อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา - Cert. in Electron Microscopy (Nihon University,Tokyo, Japan) - Cert. in Immunoelectron Microscopy(Keio University,Tokyo, Japan) - อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว - Cert. in Bioengineering (Tohoku University, Sendai, Japan)  พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา - Cert. in Contact Dermatitis (Leidens University, The Netherlands) - การบริหารโรงพยาบาล (โรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery (Institute of Dermatology)  พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) -อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว - ประกาศนียบัตรตจศัลยกรรม (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) - อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา - Cert. in Graduate Education Specialty Training (G.E.S.T.) Program (University of Miami, USA) - Cert. in Cosmetic Dermatology (University of Miami, USA)  นพ.โกวิท คัมภีรภาพ  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา - อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว - Cert. in Dermatopathology (Tokyo Women's University) - Cert. in Leprosy Research (National Leprosy Research Institute, Japan) - Cert. in Molecular Biology (Royal Tropical Institute, The Netherlands)  พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. เกียตินิยมอันดับ 1 (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา - Cert. in immunodermatology (Yamanashi University, Japan)  พญ.ไพลิน พวงเพชร  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

-พบ.คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล -วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา - Fellow in Cutaneous allergy, St. John's Institute of Dermatology, King's college, London, UK  พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา - Cert. Clinical Reserch Fellowship with Department of Dermatology (Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan USA)  นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว (วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา (สถาบันโรคผิวหนัง)
- Visiting Fellowship in Dermatopathology, St John’s Institute of Dermatology, St Thomas' Hospital, London, UK  พญ.นัทยา วรวุทธินนท์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา - Cert. in senior research associate in laser, cosmetic and mohs surgery - Feinberg School of Medicine, Northwestern University  พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - Research fellow (hair and nail), University of Bologna , Italy - International Cosmetic Dermatology Fellow, University of Miami , USA - Clinical and Research fellow (Cosmetic & Hair), University of Pennsylvania , USA - Fellow (Hair Transplantation), International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) -อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์  พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา  นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา - Research Fellow in Phlebology (leg vein), Department of Dermatology, University of Texas Medical School at Houston, USA

- International Fellow of Phlebology, Australasian College of Phlebology, Australia  นพ.วรพล เวชชาภินันท์   :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา


  พญ.นิอร บุญเผื่อน  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ - วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา  นพ.ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (มหาวิทยาลัยมหิดล)
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา  พญ.ศิรินดา แจ่มจรรยา  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- แพทยศาสตรบัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
- วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์
- ประกาศนียบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
- ประกาศนียบัตร สาขาตจศัลยศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)  พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ.(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

- Master of Science in Clinical Dermatology(Full-time, Cardiff University, UK)

-Fellowship in cutaneous and laser surgery,Institute of Dermatology,Thailand

-Master of Science in Genes, Drugs, and Stem cells - Novel Therapies, Imperial College    London

- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา  ดร.พญ.ชนิศา เกียรติสุระยานนท์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- นบ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงด้านตจวิทยา (Cardiff University, UK)

- แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (clinical fellow in dermatology) สถาบันโรคผิวหนัง

- แพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตด้านตจวิทยา (Doctor of Philosophy in Dermatology, Juntendo University, Japan)

- Post-doctoral research fellowship in cutaneous biology, University of Franche-Comte  พญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ.(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา

- Certificate in clinical fellow in Dermatosurgery, Institute of Dermatology  พญ.ธนศรี เสสะเวช  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. เกียรตินิยมอันดับ 2(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา

- Certificate in clinical fellow in Dermatosurgery, Institute of Dermatology

   พญ.อรจุฑา ชยางศุ  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียตินิยมอันดับสอง)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (มหาวิทยาลัยมหิดล)

- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  พญ.อาภาศรี สุขสำราญ   :  

  ประวัติการศึกษา :
   

-แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม

-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วุฒิบัตร ตจวิทยา

-Certificate in American aesthetic medicine  พญ.สลิล สุวพันธ์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

-พบ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

-วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

-certificate in clinical fellow in dermatosurgery, Institute of dermatology  พญ.ชื่นกมล อึงพิทักษ์พันธุ์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

-แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

-แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (clinical fellow in dermatology) สถาบันโรคผิวหนัง พ.ศ. 2558

-วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง, ประเทศไทย พ.ศ. 2562  พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

- พบ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา

- ประกาศนียบัตร สาขาตจศัลยศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)  dex  :  

  ประวัติการศึกษา :
   

11111

สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800