วันที่ เรื่อง จำนวนคนอ่านทั้งหมด
01-05-2017 รายงานการจัดกิจกรรมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด 365  คน
25-04-2017 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมสถาบันโรคผิวหนัง ปี 2560 340  คน
05-07-2016 ประมวลจริยธรรม ข้อบังคับ คณะกรรมการจริยธรรม โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ 378  คน
05-07-2016 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สถาบันโรคผิวหนัง 327  คน
05-07-2016 เพลงจำขึ้นใจ 276  คน

สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800