รู้จักองค์กรคลินิกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์

ห้องผ่าตัด

สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800