รู้จักองค์กร


   สู่ความเป็นเลิศด้านบริการวันที่ เรื่อง จำนวนคนอ่านทั้งหมด
04-12-2020 เจ้าหน้าที่ดีเด่น สถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 114  คน
07-12-2020 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 31  คน
28-02-2019 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนังประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 488  คน
15-11-2017 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 646  คน
22-05-2017 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 519  คน
05-07-2016 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 451  คน
05-07-2015 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 355  คน
04-07-2014 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ 293  คน
01-07-2013 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 327  คน
01-07-2012 เจ้าหน้าที่ดีเด่นสถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 305  คน

สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800