ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สถาบันโรคผิวหนัง
          สถาบันโรคผิวหนังเป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน  มีพันธกิจดังนี้
1.  ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคผิวหนังในเชิงลึกหรือเชิงบูรณาการอย่างมีมาตรฐานสากล
2.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ
3.  บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังอย่างเหมาะสมมีมาตรฐานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสุขภาพสำคัญ เร่งด่วนของประชาชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
เป็นที่ยอมรับว่า โรคผิวหนังส่วนใหญ่ไม่รุนแรงถึงชีวิต แต่เป็นโรคที่เรื้อรัง ไม่หายขาด  ทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากพยาธิสภาพของโรค และมีผลกระทบต่อสุขภาวะ คุณภาพชีวิต โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพ รวมทั้งปัญหาครอบครัว, เศรษฐกิจ และสังคม
ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคผิวหนังมารับบริการเป็นจำนวนมาก  โดยที่สถานบริการของรัฐส่วนใหญ่มีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอและ/หรือขาดความชำนาญเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง ไม่มีระบบการให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อดูแลรักษาที่เหมาะสม  สถาบันฯซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการดูแลปัญหาโรคผิวหนังของประชาชน  จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง เพื่อยกระดับบริการให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  โดยสถาบันฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรห้องปฏิบัติการ ที่มีความหลากหลาย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาวและนานาชาติ  ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรผู้สนใจ รวมทั้งแพทย์จากประเทศต่าง ๆ
ในปี 2555 สถาบันฯ ได้เพิ่มหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เข้มข้น สอดคล้องตามสภาพปัญหาของโรคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ โดยได้รวมรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดใน www.inderm.go.th และwww.training.inderm.go.th รวมทั้งจัดพิมพ์เป็นโบรชัวร์ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษารายละเอียด หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง  โทร 09 5205 1308, 09 5372 8294 และ
e mail : training.inderm@gmail.com
    ขอบคุณค่ะ
พ.ญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

 
   หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันโรคผิวหนัง
ชื่อหลักสูตร 
กำหนด
รับสมัคร
กำหนด
อบรม
ระยะเวลา
อบรม
ค่า
ลงทะเบียน
จำนวน
ที่รับ
     หลักสูตรระยะยาว
     1.แพทย์ประจำบ้าน  สาขาตจวิทยา ต.ค. 1 ก.ค. 4 ปี - 6
     2.แพทย์ปฏิบัติการ   สาขาตจวิทยา ต.ค. 1 ก.ค. 2 ปี - 10
     3.แพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ ตลอดปี 1 มิ.ย. 1 ปี 200,000 บ. 4
     หลักสูตรระยะสั้น
     1. อบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ ธ.ค.-ม.ค. มี.ค. 4 สัปดาห์ 10,000 บ. 25
     2. อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง ก.พ. พ.ค. 1 สัปดาห์ 2,500 บ. 10
     3. อบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง มี.ค. ก.ค. 2 สัปดาห์ 5,000 บ. 15
     4. การใช้เครื่องมือไบโอเอ็นจิเนียริงสำหรับผิวหนังระดับ พื้นฐาน ตลอดปี *

2สัปดาห์/ 1สัปดาห์/ 1 สัปดาห์

40,000 บ./ 7,500 บ./ 5,000 บ. 5 คน/ 10คน/ 10คน
     หลักสูตรนานาชาติ
     1. Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery  (DCDD)

พ.ย.-ธ.ค.
ปีถัดไป

พ.ค. 1 ปี 300,000 บ. 30
     2. Cert. in Primary care Clinical Dermatology    ม.ค. มิ.ย. 4 สัปดาห์ 2,750 USD 29
     3. Fellowship Training in Cutaneous  and  Laser  Surgery ตลอดปี 9 รุ่น/ปี 4 สัปดาห์ 70,000 บ. 3 คน/รุ่น
     4. Fellowship Training in Contact & Occupational Dermatology      ตลอดปี 1-2 รุ่น/ปี 4 สัปดาห์ 32,000 บ. 4 คน/รุ่น
     5. Fellowship Training in Medical Mycology ตลอดปี 1-2 รุ่น/ปี  2 สัปดาห์ 20,000 บ. 4 คน/รุ่น
     6. Fellowship Training in Photobiology     ตลอดปี * 4 สัปดาห์ 35,000 บ. 4 คน/รุ่น
     การประชุมวิชาการ
     1. การประชุมวิชาการประจำปีสถาบันโรคผิวหนัง (สำหรับแพทย)์ ส.ค.-ก.ย. ต.ค. 2 วัน 1,500 150
     2. การประชุมวิชาการพยาบาลสถาบันโรคผิวหนัง (สำหรับพยาบาล)       ก.พ.- มี.ค. มี.ค. 2 วัน 1,000 100
สอบถามรายละเอียด : งานถ่ายทอดเทคโนโลยี  สถาบันโรคผิวหนัง
                             โทร 09 5205 1308, 09 5372 8294   
e-mail   : training.inderm@gmail.com    
Link    : www.inderm.go.th     และ   www.training.inderm.go.th

     ก. หลักสูตรระยะยาว
   1.  หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา (Residency Training Program) 

          สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการรับรองโดยแพทยสภา  ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยามาตั้งแต่ปี 2518  หลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่แพทยสภากำหนด
          วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะทางในการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาโรคผิวหนังแบบองค์รวม  สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการ
ระยะเวลาอบรม           4 ปี   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีี
ค่าลงทะเบียน              - ไม่มี-  
จำนวนที่รับ                ปีละ 6 คน ตามโควตาที่แพทยสภาอนุมัติ
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม    แพทยสภากำหนด ดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ ครบถ้วน
 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่ 1 ก.ค. ในปีที่เข้าเรียน
 4. ชดใช้ทุนครบถ้วนก่อนวันที่ 1 ก.ค. ในปีที่เข้าเรียน
 5. กรณีได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตรบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีสิทธิ์ขอยกเว้นการฝึกอบรมตจวิทยาปีที่ 1 (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
  หลักสูตร  ตามที่แพทยสภากำหนด แบ่งเป็นอายุรศาสตร์ทั่วไป 1 ปี (ชั้นปี 1 เรียนที่ รพ.ราชวิถี) ชั้นปีที่ 2-3 และ 4 เรียนตจวิทยาที่สถาบันโรคผิวหนัง หลักสูตรประกอบด้วย การเรียนภาคบรรยายได้แก่ Basic Science กลุ่มโรคและภาวะทาง Dermatology การปฏิบัติงานคลินิก ได้แก่General Dermatology Clinic; OPD/IPD , Subspecialty ; Immunology, Photobiology, Mycology, Dermatosurgery&Laser, Dermatopathology, Pediatric & Geriatric การฝึก Elective กิจกรรมวิชาการ เช่น Grand round, Journal Club, Book Club, Clinico Pathological Conference, Topic Review, Clinical Slide Conference และ รับผิดชอบโครงการวิจัย 1 เรื่อง เป็นต้น
  การวัดผลและประเมินผล    สถาบันฯ กำหนด ดังนี้
 1. การสอบวัดผลปีละ 2 ครั้ง สอบรวมพร้อมกันทุกชั้นปี ประกอบด้วยสอบข้อเขียน  Clinical Case exam, Lab, Histopathology & slide quiz exam   
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ   S : satisfied  U : Unsatisfied
 3. การประเมินผลงานวิจัย    S : satisfied  U : Unsatisfied

เกณฑ์วัดผลและสำเร็จหลักสูตร 

 1. มีเวลาเข้าอบรม    ≥ 80%   การลา/ขาด/มาสาย ไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนดในระเบียบสถาบันฯ
 2. คะแนนสอบ ผู้เข้าอบรมต้องมีคะแนนสอบแต่ละชั้นปี ดังนี้

          แพทย์ประจำบ้านชั้นปี 2     ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 50 % 
          แพทย์ประจำบ้านชั้นปี 3-4  ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 60 %    

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ  ต้องได้  จำนวน S : satisfied  > 50 % ของอาจารย์แพทย์
 2. การประเมินผลงานวิจัย  ต้องได้ S : satisfied 

แพทย์ประจำบ้านแต่ละชั้นปี เมื่อผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) ถึง  4)  จึงได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในลำดับถัดไป
กรณีคะแนนและการประเมินผลไม่ผ่านตามเกณฑ์ จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรมในชั้นปีนั้น และคณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาอนุญาตให้ศึกษาต่อหรือยุติการศึกษา
คุณวุฒิ    แพทย์ประจำบ้านแต่ละชั้นปี เมื่อผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) ถึง   4)  จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย์   
แพทย์ประจำบ้านชั้นปี  4  เมื่อสำเร็จการอบรม มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตร  มีรายงานการวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง และบทความพื้นวิชาหรือรายงานผู้ป่วย ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ 1 เรื่อง  สถาบันฯ จะส่งสอบเพื่อวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา จากแพทยสภา ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ครบตามเกณฑ์ทุกข้อ สถาบันฯ จะไม่ส่งชื่อสอบ หรือขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการแพทย์
เมื่อสอบบอร์ดผ่านตามเกณฑ์แล้ว จะได้รับ วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา                (Dip the Thai Board in Dermatology)  จากแพทยสภา  สามารถนำไปปรับคุณวุฒิและเลื่อนขั้นเงินเดือนได้            
วิธีการสมัคร
กำหนดการ  เป็นไปตามที่แพทยสภากำหนด โดยตรวจสอบจาก http://tmc.or.th/tcgme ดังนี้
รับสมัคร      รอบที่ 1  ประมาณ   วันที่ 12 - 30 ต.ค. 
รอบที่ 2  ประมาณ    วันที่ 30 พ.ย. - 7 ธ.ค.                                     
ประกาศผล   รอบที่ 1 ประมาณวันที่ 23 พ.ย.
รอบที่ 2 ประมาณวันที่ 22 ธ.ค. 
ให้ผู้สมัครตรวจสอบผลการคัดเลือกด้วยตนเองที่ website http://tmc.or.th/tcgme      
วิธีสมัคร        กำหนดให้สมัคร 2 แห่ง ดังนี้  
1) สมัครที่แพทยสภาโดย download ใบสมัครที่ http://tmc.or.th/tcgme ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่แพทยสภาหรือส่งทางไปรษณีย์   โทร 02-590 1880  02- 590 1883 ต่อ 440
2) สมัครที่สมาคมแพทย์ผิวหนัง   download ใบสมัครที่  www.dst.or.th/   ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ  โทร 02-716-6857  
       เอกสารประกอบการสมัคร    แพทยสภากำหนด ดังนี้

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)
 5. สำเนาใบอนุมัติปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)  เลขที่............ออกให้ณ วันที่.............
 7. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ
 8. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาตามระเบียบฯ
 9. กรณีได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตรบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ให้แนบสำเนาใบประเมินผลการฝึกอบรม/สำเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตรบัตร  เพื่อพิจารณายกเว้นการฝึกอบรมอายุรศาสตร์ทั่วไปในปีแรก
 10. หนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ (จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร โดยควรเป็นผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด)
 11. ใบสมัครของสมาคมแพทย์ผิวหนัง  ให้แนบใบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ

     วิธีการคัดเลือก  โดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ กำหนดวันสอบตามที่แพทยสภาและสถาบันโรคผิวหนังกำหนดในแต่ละปี
     ประกาศผล     ผู้สมัครตรวจสอบผลการคัดเลือกด้วยตนเองที่ website http://tmc.or.th/tcgme       
     รายงานตัว     ที่แพทยสภา พร้อมยื่นแบบตอบยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันโรคผิวหนัง
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในวันที่กำหนด  
      ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 09 5205 1308, 09 5372 8294     e-mail : training.inderm@gmail.com
      เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 2. กำหนดให้แพทย์ประจำบ้าน ต้องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะอื่น ๆ  ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
 3.  ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  


Link download
- Website แพทยสภา www.tmc.or.th/
-รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน http://tmc.or.th/tcgme
- Website สมาคมแพทย์ผิวหนัง www.dst.or.th/
กลับหน้าหลัก

 
      2. หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (Clinical Fellow in Dermatology)

          สถาบันโรคผิวหนัง เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกและจัดการอบรมแพทย์ปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2521 โดยดำเนินการไปพร้อมกับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาตจวิทยาโดยการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แต่ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี
วัตถุประสงค์  เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาโรคผิวหนังแบบองค์รวม  สามารถให้คำแนะนำแก่แพทย์ บุคลากรสุขภาพและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพและ มีมาตรฐานทางวิชาการ
ระยะเวลาอบรม           2  ปี  เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
ค่าลงทะเบียน              - ไม่มี -
จำนวนที่รับ                ชั้นปีละ 10  คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม        

 1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  
 2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ ครบถ้วน
 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่ 1 ก.ค. ในปีที่เข้าเรียน
 4. หรือเฉพาะกรณีหน่วยงานภาคราชการมีความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ให้เพิ่มพูนทักษะฯ 1 ปี ปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีกอย่างน้อย 1 ปี  มีหนังสือจากต้นสังกัดชี้แจงความจำเป็นพร้อมอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก  (หนังสือจากต้นสังกัด ต้องสมบูรณ์เรียบร้อยในวันยื่นใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา)

           หลักสูตร  การเรียนการสอนร่วมกับแพทย์ประจำบ้านตจวิทยาชั้นปีที่ 2-4 ประกอบด้วยการเรียนภาคบรรยาย Basic Science กลุ่มโรคและภาวะทาง Dermatology การปฏิบัติงานคลินิก ได้แก่General Dermatology Clinic; OPD/IPD , Subspecialty ; Immunology, Photobiology, Mycology, Dermatosurgery&Laser, Dermatopathology, Pediatric & Geriatric การหมุนเวียนไปฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมวิชาการ เช่น Grand round, Journal Club, Book Club, Clinico Pathological Conference, Topic Review, Clinical Slide Conference และงานวิจัย 1 โครงการ เป็นต้น
การวัดผลและประเมินผล  ดังนี้

 1. การสอบวัดผลปีละ 2 ครั้ง สอบพร้อมกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประกอบด้วยสอบข้อเขียน  Clinical Case exam, Lab, Histopathology & slide quiz exam   
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ   S : satisfied  U : Unsatisfied
 3. การประเมินผลงานวิจัย    S : satisfied  U : Unsatisfied

เกณฑ์วัดผลและสำเร็จหลักสูตร 

 1. มีเวลาเข้าอบรม    ≥ 80%   การลา/ขาด/มาสาย ไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนดในระเบียบสถาบันฯ
 2. คะแนนสอบ ผู้เข้าอบรมต้องมีคะแนนสอบแต่ละชั้นปี ดังนี้

          แพทย์ปฏิบัติการ ชั้นปี 1     ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 50 % 
แพทย์ปฏิบัติการ ชั้นปี 2     ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 60 %    

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ  ต้องได้  จำนวน S : satisfied  > 50 % ของอาจารย์แพทย์
 2. การประเมินผลงานวิจัย  ต้องได้ S : satisfied 

          แพทย์ปฏิบัติการแต่ละชั้นปี เมื่อผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) ถึง 4)  จึงจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในลำดับถัดไป กรณีคะแนนและการประเมินผลไม่ผ่านตามเกณฑ์ จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรมในชั้นปีนั้น และคณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาอนุญาตให้ศึกษาต่อหรือยุติการศึกษา
คุณวุฒิ   ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์
วิธีการสมัคร
          กำหนดการ       ดำเนินการพร้อมกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  ดังนี้
รับสมัคร          ประมาณ วันที่ 12 - 30 ต.ค. 
สอบคัดเลือก     กำหนดวัน-เวลาเดียวกับสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
ประกาศผล       ประมาณ 15 ม.ค.
วิธีการสมัคร     Download ใบสมัครที่   www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
          เอกสารประกอบการสมัคร  เช่นเดียวกันกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ดังนี้

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)
 5. สำเนาใบอนุมัติปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) เลขที่..........ออกให้ ณ วันที่.........
 7. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ
 8. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาตามระเบียบฯ
 9. หนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ (จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร โดยควรเป็นผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด)
 10. หนังสือจากต้นสังกัดชี้แจงความจำเป็นพร้อมอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก  กรณีผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้อยกว่า 3 ปี  ทั้งนี้ ต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแนบมาพร้อมใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา)

หมายเหตุ  สถาบันฯ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่สมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่แนบเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์และ/หรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ       300 บาท
การคัดเลือก       โดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเดียวกับสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
ประกาศผล         โดยมีหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคล ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว พร้อมยื่นแบบตอบยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง ภายในวันที่กำหนด

          เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 2. กำหนดให้แพทย์ปฏิบัติการ หมุนเวียนไปปฏิบัติงานภายนอกสถาบันฯ เช่น ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้  จ.ตรัง  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะอื่น ๆ  ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
 3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  


 
      3. หลักสูตรแพทย์ปฎิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ (Clinical Fellow in Dermatosurgery)

        เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้เลเซอร์บำบัดรักษาโรคผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ทั้งนี้ คาดว่าแพทย์ที่สำเร็จการอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
         วัตถุประสงค์ เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านตจศัลยศาสตร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังโดยวิธีตจศัลยศาสตร์
ระยะเวลาอบรม 1ปีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - มิถุนายน ของปีถัดไป
          ค่าลงทะเบียน   1) สามารถยกเว้นค่าลงทะเบียนได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1) ผู้สมัครต้องเป็นแพทย์ Board certified Dermatologist (วุฒิบัตร ตจวิทยาจาก แพทยสภา)
1.2) ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดที่เป็นรัฐบาล ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณา
2) แพทย์กรณีอื่น ชำระค่าลงทะเบียน 200,000 บาท
จำนวนที่รับ            ปีละ 4 คน
          คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม     

  1. สำเร็จการอบรมแพทย์ประจำบ้านและ/หรือแพทย์ปฏิบัติการสาขาตจวิทยาของสถาบันโรคผิวหนัง

  2. สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนังอื่นๆ ที่สถาบันโรคผิวหนังรับรอง 

หลักสูตร  ประกอบด้วยการปฏิบัติงานทางคลินิกที่กลุ่มงานศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง 90 %
และกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ เช่น Interesting Case,  Journal Club 5 % 
การวัดผลและประเมินผล     ประเมินจาก การมีส่วนร่วมตามกิจกรรมของผู้เข้าอบรม
          เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร           ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%   
คุณวุฒิที่ได้รับ                  ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์               
วิธีการสมัคร
กำหนดการ       ส่งใบสมัครได้ตลอดปี  
คัดเลือกและประกาศผล       ประมาณเดือนกุมภาพันธ์        
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ www.training.inderm.go.th    และ  www.inderm.go.th  
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
เอกสารประกอบการสมัคร     

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport
 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical  License )   
 4. สำเนาใบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  Transcript  
 6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

วิธีการคัดเลือก             พิจารณาจากคุณสมบัติ ประวัติการทำงานและอื่น ๆ
ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รายงานตัวและยื่นแบบ

      ตอบรับเข้าอบรมที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนังภายในวันที่กำหนด


- ใบสมัครหลักสูตรแพทย์ปฎิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ 
กลับหน้าหลัก


 
     ข. หลักสูตรระยะสั้นภายในประเทศ
     1.  การอบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันโรคผิวหนังดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อย ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประชาชนในปัจจุบัน  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อย สามารถส่ง           ตรวจทางห้องปฏิบัติการ คัดกรองผู้ป่วยเพื่อรับไว้รักษา/และหรือส่งต่อได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเวชปฏิบัติที่ดี
ระยะเวลาอบรม           1 เดือน (4 สัปดาห์) ในเดือนมีนาคมของทุกปี    
ค่าลงทะเบียน              10,000 บาท สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการ
          จำนวนที่รับ                ปีละ 1  รุ่น  รุ่นละประมาณ  25   คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      

 1. จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. และหรือแพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ ที่ต้องการฝึกปฏิบัติวิชาเลือก Elective สาขาผิวหนัง เช่น แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

          หลักสูตร  มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ช่วงเช้าเรียน Clinical Demonstration ช่วงบ่ายบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคผิวหนังและเครือข่ายวิชาการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานที่ Subspecialty unit ต่าง ๆ เช่น Photobiology Immunology Mycology Contact and Occupational Clinic เป็นต้น
          การวัดผลและประเมินผล  มี Pre test และ Post test เพื่อประเมินความรู้ก่อนและเมื่อสิ้นสุดการอบรม  
เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร     ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%  มีคะแนนสอบ Post test ≥  60 %
          คุณวุฒิที่ได้รับ             ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์
วิธีการสมัคร
กำหนดการ       รับสมัคร                             ธันวาคม – มกราคม  
                   คัดเลือก                              มกราคม
ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม       มกราคม – กุมภาพันธ์
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่  www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
(มีหนังสือแจ้งเวียนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกสังกัด และสามารถ download ได้)
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
         
เอกสารประกอบการสมัคร   
1) ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล โปรดแนบหลักฐานเพิ่มเติม
3) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตร
4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5) กรณีเป็นหน่วยงานราชการ โปรดแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 
          วิธีการคัดเลือก  คัดเลือกจากคุณสมบัติ ประวัติ/หลักฐาน ที่แนบใบสมัคร        
ประกาศและแจ้งผลการคัดเลือก     แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  e-mail : training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
เงื่อนไขอื่น ๆ     

 1. ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  

-ใบสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น
กลับหน้าหลัก


 
2.  การอบรมบุคลากรห้องปฎิบัติการโรคผิวหนัง 

          วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรห้องปฎิบัติการ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
ระยะเวลาอบรม           1 สัปดาห์    (เดือนพฤษภาคม)
          ค่าลงทะเบียน              2,500 บาท
จำนวนที่รับ                ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ   10 คน  
คุณสมบัติ     นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักสูตร      มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักเทคนิคการแพทย์ประจำสถาบันฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและผ่านการฝึกอบรมดูงานจากประเทศญี่ปุ่น ในสาขา Mycology, Immunology, Bacteriology และอื่น ๆ
          การวัดผลและประเมินผล  มี Pre test และ Post test เพื่อประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร     ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%  มีคะแนนสอบ Post test ≥ 60 %
          คุณวุฒิที่ได้รับ             ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์
วิธีการสมัคร
กำหนดการ       รับสมัคร                             กุมภาพันธ์ 
                   คัดเลือก                              มีนาคม
ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม       มีนาคม – เมษายน
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่   www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
(มีหนังสือแจ้งเวียนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกสังกัด และสามารถ download ได้)
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
     เอกสารการสมัคร  

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  
 2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)  
 3.  สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
 4.  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5.  กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 

          วิธีการคัดเลือก  คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่         
ประกาศและแจ้งผลการคัดเลือก     แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  หรือ  e-mail: training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
เงื่อนไขอื่น ๆ     

 1. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  

ใบสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น

กลับหน้าหลัก

 
3. หลักสูตรการพยาบาลโรคผิวหนัง 

          สถาบันโรคผิวหนัง จัดหลักสูตรอบรมสำหรับแพทย์หลายหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยแกนหลักสูตรของพยาบาลได้ปรับให้สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือนของแพทย์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมจากทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพบริการด้านโรคผิวหนังในโรงพยาบาลต้นสังกัดต่อไป
วัตถุประสงค์  : เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติการพยาบาล ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานตามแนวทางเวชปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังแบบองค์รวม สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและประชาชนในการดูแลสุขภาพผิวหนังและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
ระยะเวลาอบรม           2 สัปดาห์  เดือนกรกฎาคม  
ค่าลงทะเบียน              5,000 บาท 
จำนวนที่รับ                15 - 20 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      พยาบาลวิชาชีพจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
หลักสูตร    มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรภายในและภายนอกสถาบันฯ เนื้อหาประกอบด้วย โรคผิวหนังที่พบบ่อยพร้อมแนวทางการพยาบาล เช่น Eczema,  Papulosquamous disease,  Vesiculobullous disease,  Connective Tissue Disease, Infectious disease (Bacteria, Virus, Parasite) , Superficial Mycoses เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง เช่น Dermatosurgery and Laser, Photobiology, Laboratory and Medication in Dermatology ฯลฯ    
          การวัดผลและประเมินผล  มี Pre test และ Post test เพื่อประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร     ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80% มีคะแนนสอบ Post test ≥ 60 %
          คุณวุฒิที่ได้รับ             ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์
วิธีการสมัคร     กำหนดการ       รับสมัคร                    มีนาคม   
                   คัดเลือก                              เมษายน
ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม       พฤษภาคม
          วิธีการสมัคร     Download ใบสมัครที่   www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
(มีหนังสือแจ้งเวียนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกสังกัด และสามารถ Download ได้)
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
     เอกสารการสมัคร  

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)  
 3. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 

          วิธีการคัดเลือก  คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่         
ประกาศและแจ้งผลการคัดเลือก     แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  หรือ e-mail : training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
เงื่อนไขอื่น ๆ     

 1. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  

ใบสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น
กลับหน้าหลัก

 
4. หลักสูตรระยะสั้นการใช้เครื่องมือไบโอเอ็นจิเนียริงสำหรับผิวหนังระดับพื้นฐาน 

          ห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริงซึ่งจัดว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของห้องปฏิบัติการด้านนี้ในประเทศไทย ได้เริ่ม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 ได้พัฒนาองค์ความรู้และแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านผิวหนังของชาวเอเชียมาอย่างต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นนี้จะให้ความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นด้านผิวหนัง ระเบียบวิธีวิจัยและทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพผิวหนัง เพื่อใช้ในการวิจัยและการตลาด ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆ เช่น การวัดค่าการสูญเสียน้ำผ่านทางผิวหนัง / ความชุ่มชื้นผิว / ความเป็นกรดด่าง / สี / ความยืดหยุ่น / รอยย่น / การทำงานของเส้นเลือด / การถ่ายภาพผิวและอื่น ๆ โดยหลักสูตรจะเน้นด้านการปฏิบัติเป็นหลัก และได้จัดแบ่งระดับความยากง่ายของหลักสูตร เป็น 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ดังนี้ สำหรับผู้วิจัยหลัก, ผู้ช่วยนักวิจัย และ ผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพผิวหนังเพื่อการตลาด
วัตถุประสงค์  :
          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือตรวจวัดสภาพผิวหนัง สามารถประมวลผลข้อมูล และ ออกรายงานด้านไบโอเอ็นจิเนียริงได้ (หลักสูตรผู้วิจัยหลัก และ หลักสูตรผู้ช่วยนักวิจัย) และ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านผิวหนังอย่างถูกต้อง (หลักสูตรผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพผิวหนังเพื่อการตลาด)
          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
การรับสมัครและการประกาศการคัดเลือก          
          ผู้วิจัยหลัก: รับสมัครตลอดทั้งปี ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 เดือนก่อนเริ่มเรียน ทางเว็บไซด์
          ผู้ช่วยนักวิจัย: รับสมัคร เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซด์ ในเดือนมกราคม 2560
          ผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพผิวหนังเพื่อการตลาด: รับสมัคร เดือนธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซด์ ในเดือนมิถุนายน 2560

ระยะเวลาอบรม          
          ผู้วิจัยหลัก: 2 สัปดาห์ ตลอดทั้งปี ยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และกรกฎาคม
          ผู้ช่วยนักวิจัย: 1 สัปดาห์ เดือนกุมภาพันธ์
          ผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพผิวหนังเพื่อการตลาด: 1 สัปดาห์ เดือนกรกฎาคม

ค่าลงทะเบียน             
          ผู้วิจัยหลัก: 40,000 บาท
          ผู้ช่วยนักวิจัย: 7,500 บาท
          ผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพผิวหนังเพื่อการตลาด: 5,000 บาท

จำนวนที่รับ                
          ผู้วิจัยหลัก: 5 คน/หลักสูตร
          ผู้ช่วยนักวิจัย: 10 คน/หลักสูตร
          ผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพผิวหนังเพื่อการตลาด: 10 คน/หลักสูตร
           หมายเหตุ ถ้าไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด งดเปิดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
        หลักสูตรผู้วิจัยหลัก

  1. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (MD), เภสัชกร
  2. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางตจวิทยา (Diploma Course in Dermatology)
  3. หลักสูตรแพทย์ผิวหนังจากสถาบันฯ อื่นๆ
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการพูดและเขียน

  หลักสูตรผู้ช่วยนักวิจัย
      1. พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ (Med. Tech.) หรือ เทียบเท่า
     2. สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี ทั้งการพูดและเขียน
  หลักสูตรผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพผิวหนังเพื่อการตลาด
      1. จบการศึกษาระดับมัธยมปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า
     2. สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี ทั้งการพูดและเขียน

การเรียนการสอน:     
          1. ภาคทฤษฎี (50 %):
พื้นฐานโครงสร้างผิวหนัง                                         ศีรษะและเส้นผม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและผิวหนัง                 สีผิว ระบบเลือด
ภาพรวมทฤษฎีการใช้เครื่องพื้นฐานสำหรับวัดสภาพผิว     หลักการวิจัยพื้นฐานด้านไบโอเอ็นจิเนียริง
พื้นฐานตจวิทยา                                 เครื่องมือใหม่ในอนาคต การพัฒนาและวิทยาการด้าน
การสูญเสียน้ำ ความชื้นที่ผิวหนัง / ความเป็นกรดด่าง       เครื่องมือไบโอฯ ในปัจจุบัน
ความยืดหยุ่นของผิวหนัง                                          การแปลผล เครื่องมือพื้นฐาน
วัดริ้วรอยและความ หยาบละเอียดของผิวหนัง, D-squame, วัดปริมาณความมัน
การใช้เครื่องมือไบโอฯในการศึกษาพยาธิสภาพของโรคผิวหนังฯลฯ    

          2. ภาคปฏิบัติ (50 %):
          ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือและออกผล (หลักสูตรผู้วิจัยหลัก,หลักสูตรผู้ช่วยนักวิจัย,ผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพผิวหนังเพื่อการตลาด
          มอบหมายงานฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหา ระยะ 1 (หลักสูตรผู้วิจัยหลัก)
          มอบหมายงานฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหา ระยะ 2 (หลักสูตรผู้วิจัยหลัก)


  การวัดผลและประเมินผลโดยการเข้าร่วมฟังการอบรมและการปฏิบัติภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

  การประเมินผล: โดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
                       เกณฑ์การอบรมสำเร็จ มีระยะเวลาอบรม ≥ 80 %

  ใบประกาศที่ได้รับ: Certificate of Achievement (ในกรณีที่ผ่านการทดสอบ) หรือ Certificate of attending (ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบ)

  วิธีการสมัคร     Download ใบสมัครที่   www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
  กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
  ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
  (มีหนังสือแจ้งเวียนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกสังกัด และสามารถ Download ได้)
  ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
       เอกสารการสมัคร  

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)  
 3. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 

วิธีการคัดเลือก  คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่         
ประกาศและแจ้งผลการคัดเลือก     แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  หรือ e-mail : training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
เงื่อนไขอื่น ๆ     

 1. ค่าลงทะเบียน ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  

ใบสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น
กลับหน้าหลัก


 
  การประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง
1. การประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์
 

          วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์                ด้านโรคผิวหนัง ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย สำหรับแพทย์ผิวหนังและแพทย์ทั่วไป ได้นำไปใช้ในการตรวจ วินิจัยและรักษาโรค รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชน
          ระยะเวลา                  2 วัน ในวันพฤหัสบดี – ศุกร์ (เดือนตุลาคม)
 ค่าลงทะเบียน             ก่อนวันที่ 15 กันยายน   1,500 บาท /คน
หลังวันที่ 15 กันยายน   2,000 บาท /คน
จำนวนที่รับ                150 คน
คุณสมบัติผู้เข้าประชุม   แพทย์ศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนังและแพทย์ที่สนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน 
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่   www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
(มีหนังสือแจ้งเวียนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกสังกัด และสามารถ download ได้)
ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ 
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
เงื่อนไขอื่น ๆ     

 1. เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความจุของห้องประชุม จึงรับลงทะเบียนบุคคลภายนอกผู้สนใจ                 ไม่เกิน 150 คน 
 2. หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว สถาบันฯ จะแจ้งงดรับลงทะเบียนและงดรับลงทะเบียน            หน้างาน ทาง Website : www.inderm.go.th และ  www.training.inderm.go.th


 
  2.  การประชุมวิชาการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง

     วัตถุประสงค์     เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาลโรคผิวหนัง  ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสาขาโรคผิวหนังหรือพยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่สนใจ   
     กำหนดประชุม    :     2 วันในเดือนเมษายน  
     ค่าลงทะเบียน     :   1,000 บาท/คน                      
     จำนวนที่รับ        :    100 คน
    คุณสมบัติผู้เข้าปรุม    : พยาบาลวิชาชีพ จากทั้งภาครัฐและเอกชน 
     วิธีการสมัคร     Download ใบสมัครที่  www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
(มีหนังสือแจ้งเวียนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกสังกัด และสามารถ download ได้)
ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์              
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
เงื่อนไขอื่น ๆ     

 1. เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความจุของห้องประชุม จึงรับลงทะเบียนบุคคลภายนอก/ผู้สนใจไม่เกิน 100 คน 
 2. หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว สถาบันฯ จะแจ้งงดรับลงทะเบียนและงดรับลงทะเบียนหน้างาน             ทาง Website : www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กลับหน้าหลัก

 
 ค. หลักสูตรนานาชาติ    
1.  Diploma Course in Dermatology and  Dermatosurgery 

สถาบันโรคผิวหนัง ให้บริการแก่ประชาชนในปี 2516 ได้เริ่มจัดการอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านโรคผิวหนังระยะเวลา 1 เดือนในปี 2519 โดยความร่วมมือกับ WHO  ซึ่งนับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาปรับเป็นหลักสูตร 3 เดือนในปี 2521 และในปี 2527 ปรับเป็นหลักสูตร 10 เดือน ชื่อ The Diploma Course in Dermatology  ภายใต้โครงการ The Third Country Training Program (TCTP) โดยลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย ผ่านกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การ Japan International Cooperation Agency (JICA)  ปรับคุณวุฒิเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง โดยการรับรองของสำนักงาน กพ. มีการ  ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2551 มีผู้สำเร็จการอบรม 25 รุ่น 647 คน กระจายใน 28 ประเทศ
ในปี 2552 จากการติดตามประเมินผล ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นครั้งที่ 4 โดยขยายเวลาเป็น           1 ปี เพิ่มหัวข้อวิชาการด้านตจศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti aging) เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Diploma Course in Dermatology and  Dermatosurgery  สำหรับความร่วมมือทางวิชาการ มีหน่วยงานฝ่ายญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเพิ่มเติมคือ Juntendo University International Center (JUIC) และสมาคมแพทย์ผิวหนังญี่ปุ่น (Japanese Dermatological Association : JDA)  โดยเริ่มการอบรมในรุ่นที่ 26 เป็นต้นมา มีจำนวนแพทย์ที่สำเร็จการอบรมแล้ว 30 รุ่น รวม 795 คน เป็นแพทย์ไทย 290 คน (36.5 %) ต่างชาติ 505 คน (63.5 %)  ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558 เป็นการอบรมรุ่นที่ 32 และในปี 2559 เป็นการอบรมรุ่นที่ 33
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้ด้านโรคผิวหนัง ทั้ง Basic Science,  Clinical & Subspecialty in Dermatology
 • พัฒนาทักษะและมีความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย  บำบัดรักษาโรคผิวหนังแบบองค์รวม
 • สามารถตรวจคัดกรองเพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ          

    ด้านโรคผิวหนังแก่บุคลากร ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปได้
ระยะเวลา                  1 ปี    เริ่มเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดเดือนมีนาคม
ค่าลงทะเบียน              300,000 บาท   และค่าประกันของเสียหาย 3,500 บาท
จำนวนที่รับเข้าอบรม     ปีละประมาณ 30 คน รวมแพทย์ต่างชาติและแพทย์ไทย 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

 • จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • อายุไม่เกิน 50 ปี  
 • แพทย์ไทย ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ และมีประสบการณ์

การปฏิบัติงานเพิ่มอีก 2 ปี (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)   

 • แพทย์ต่างชาติ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ปี 
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

(หากมีคะแนนแสดงความรู้ความสามารถ เช่น TOEFL, IELT หรืออื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  

 • สุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์

          ทุนการศึกษา  ปัจจุบันมีทุนเฉพาะแพทย์ต่างชาติ  ที่ปฏิบัติงานในภาคราชการ ดังนี้

 • ทุนรัฐบาลไทย  เฉพาะปี 2555 (รุ่นที่ 29) แพทย์ต่างชาติจากประเทศ  Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia , Fiji, Gambia, India, Indonesia, Iran , Kenya, Kuwait, Laos , Lesotho,  Malaysia ,  Malawi,  Maldives , Mongolia , Myanmar , Nepal , Pakistan , Palestine, Philippines , Sri Lanka , Timor-Leste  and Vietnam  สามารถสมัครรับทุนรัฐบาลไทยได้ปีละ 3 ทุน           โดยสมัครผ่าน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Development Cooperation Agency : TICA) กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.tica.thaigov.net  ทุนที่ได้รับ ครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยงดำรงชีพ ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ
 • ทุนจากสมาคมแพทย์ผิวหนังญี่ปุ่น (Japanese Dermatological Association: JDA) แพทย์ที่ปฏิบัติงานในภาคราชการ จากประเทศในกลุ่ม Third Country สามารถสมัครรับทุน JDA ปีละ 3 ทุนต่อเนื่องเฉพาะในปี 2553-2557 โดยเป็นทุนที่ให้เฉพาะค่าลงทะเบียน 300,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ผู้สนใจ download และส่งใบสมัคร ที่สถาบันโรคผิวหนัง
 • Juntendo University International Center (JUIC) ปีละ 2 ทุน
 •    หากมีคะแนนแสดงความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น  JLPT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มหาวิทยาลัยจุนเทนโด เปิดรับสมัครผู้ที่จบจาก DCD/DCDD เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก ผู้สมัครต้องมีคะแนนดี 1 ใน 3 ของรุ่น และต้องผ่านความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น  JLPT และต้องได้ ระดับ N3 และอื่นๆ (ระดับ N1หรือ N2) ถึงจะได้รับทุนจาก JUIC มหาวิทยาลัยจุนเทนโด เป็นจำนวนเงิน 10,000 USD – 12,000 USD ต่อปี  JLPT สามารถทดสอบทุกแห่งของโลก ไม่เฉพาะแต่ในอเมริกา, ยุโรป  และ/หรือ เอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศในแอฟริกา และตะวันออกกลาง มหาวิทยาลัยจุนเทนโด มีหอพักในราคาที่ไม่แพงมากในโตเกียว ราคาห้องอยู่ที่ 30,000 เยน/เดือน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

          หลักสูตร แบ่งเป็น 2 เทอม มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00–16.00 น. ส่วนใหญ่ช่วงเช้าเป็นการเรียน Clinical :  O.P.D , IPD, Subspecialty ; Surgery, Laser, Photobiology, Immunology, COD, Laboratory ; Mycology, Bacteriology, Microscopy, Immunology และ Special Clinic  ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคผิวหนัง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช+รามาธิบดี) รพ.พระมงกุฎเกล้า และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยสำหรับแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย เช่น OPD gr.,  IPD & subspecialty gr.,  Journal Club , Interesting case เป็นต้น  เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

          I. Lecture   
          1.1 General & Basic sciences: Principle of dermatology, Basic sciences of the skin, Infectious and diseases of the skin, Pediatric & Geriatric dermatology, Bio-engineering of the skin, Pharmacology of the skin diseases and Others ฯลฯ   
1.2 Subspecialty: Contact and occupational dermatoltgy, Mycology, Immunology, Dermatopathology, Photobiology and Genodermatoses           
1.3  Dermatosurgery:   
      1) Surgery: Introduction to Dermatosurgery and Laser, Basic Principle to Dermatosurgery, Electrosurgery, Cryosurgery, Chemical Peeling, Surgical Treatment of Vitiligo, Surgical Treatment of Skin Cancer.
      2) Laser:  Basic Principle of Laser in Dermatology, Vascular Specific Laser, Pigment Specific Laser, Hair Removal Laser, Ablative and Non Ablative Skin Remodeling Laser, Radiofrequency, Fractional Skin Resurfacing Laser, Botulinum Toxin in Cosmetic Dermatology, Filler, Microdermabrasion, and Ligh-based Therapy of Acne Vulgaris.
1.4 Anti-aging: Introduction to Anti-aging Therapy, Roles of Micronutrient in Anti-aging Therapy, Roles of Hormone Treatment in Anti-aging, and Fundamental of Stem Cell Therapy.
II. Practice: Clinical demonstration, O.P.D., I.P.D., Subspecialty, Special Clinic, laboratory, Journal club, Clinical slide conference, Interesting case and Country report.
          III. Field trips:   

  • Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Chiangmai University  
  • Tropical Dermatology Hospital, Trang

        การวัดผลและประเมินผล  :   มีการสอบเทอมละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย Paper exam, Clinical case exam, laboratory & subspecialty exam มีการประเมินผลภาคปฏิบัติทางคลินิก ได้แก่ OPD, IPD, Interesting Case, Journal Club, Topic review เป็นต้น เมื่อสิ้นสุดการอบรมจะจัดสอบ Oral examination 2 ครั้ง โดยอาจารย์แพทย์สถาบันฯและผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80 %  มีคะแนนรวมตลอดหลักสูตรและคะแนนสอบ Oral Examination ≥  60 %
คุณวุฒิที่ได้รับ    Diploma

วิธีการสมัคร
กำหนดการ       รับสมัคร                             พฤศจิกายน – ธันวาคม   
                   สอบคัดเลือกและประกาศผล       มกราคม
ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม       กุมภาพันธ์       
วิธีการสมัคร  :  download ใบสมัครที่ www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
เอกสารประกอบการสมัคร  :   

 • ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ลงนามและประทับตราโดยแพทย์ผู้ตรวจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม     
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา Transcript  ใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ฉบับ (จากผู้บังคับบัญชา,  อาจารย์จากสถาบันที่เคยศึกษา  และผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด) ซึ่ง  1 ใน 3 ควรเป็นแพทย์ผิวหนัง      
 • แพทย์ที่สังกัดราชการ ต้องแนบหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาตามขั้นตอน
 • แพทย์ต่างชาติภาคราชการ และผู้สมัครรับทุน JDA ต้องแนบหนังสือจากต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าอบรม 

          ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก      :      300   บาท   (เฉพาะแพทย์ไทย)
วิธีการคัดเลือก              

 • แพทย์ต่างชาติ  คัดเลือกจากคุณสมบัติ/หลักฐาน ที่แนบใบสมัคร ข้อมูลการรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิ    
 • แพทย์ไทย คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากคุณสมบัติ/หลักฐานที่แนบใบสมัคร ข้อมูลการรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดวัน-เวลาสอบ สถาบันฯ จะประกาศและแจ้งให้ผู้สมัครทราบ   
ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งโดยทางจดหมาย 
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์   e-mail : training.inderm@gmail.com   และ  diplomacourse@gmail.com เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม 
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
เงื่อนไขอื่น ๆ  :  

 • ค่าลงทะเบียน 300,000 บาท ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 • ค่าประกันของเสียหาย จะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการอบรม ทั้งนี้ ขึ้นกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากเกิดปัญหา        ขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม รวมทั้งการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ   
 • แพทย์ต่างชาติที่รับทุน JDA หากไม่สามารถผ่านเกณฑ์การอบรม จะต้องคืนเงินเต็มตามจำนวนทุน                 ที่ได้รับ
 • แพทย์ผู้เข้าอบรม ต้องมีเวลาเรียน ≥ 80 % และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์จึงจะได้รับคุณวุฒิตามที่กำหนดในหลักสูตร

ใบสมัครหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery
กลับหน้าหลัก


 
2. Certificate in Primary Care Clinical Dermatology

         เมื่อปี  2550 สถาบันโรคผิวหนัง โดยความร่วมมือทางวิชาการ กับ Academy of Family Physicians of Malaysia ( AFPM ) (ผ่านการประสานงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์) ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านโรคผิวหนัง ชื่อ Diploma in Primary Care Dermatology ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับแพทย์จากประเทศมาเลเซียโดยกำหนดเป็น 1 ชุดวิชา (Module) ในหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (ระยะเวลา 9 เดือน) ต่อมาในรุ่นที่ 2 (ปี 2551) ได้ขยายเป็น 4 สัปดาห์หรือ 1 เดือน และรุ่นที่ 3 (ปี 2552) ได้เปิดรับสมัครแพทย์จากประเทศอื่น ๆ  รวมทั้งประเทศไทยเข้าอบรมด้วย เพื่อขยายโอกาสและเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับแพทย์จากประเทศต่าง ๆ ที่สามารถเลือกเข้าอบรมได้ทั้งหลักสูตรระยะยาว 1 ปี หรือหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน  ต่อมาในปี 2554  สถาบันโรคผิวหนังและ  AFPM ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการอบรมหลักสูตรนี้  พร้อมปรับเนื้อหาโดยเน้น Clinical Dermatology  ปรับคุณวุฒิเป็นระดับ Certificate   และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Certificate in  Primary Care Clinical  Dermatology  สำหรับแพทย์จากมาเลเซียที่ผ่านการอบรม 9 เดือน (module) จาก AFPM มาแล้ว เมื่อสำเร็จการอบรมหลักสูตร 1 เดือนที่สถาบันโรคผิวหนัง  จึงจะได้รับคุณวุฒิ Diploma in Primary Care Dermatology  ซึ่งมอบให้โดย AFPM  
          วัตถุประสงค์    เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านโรคผิวหนัง  พัฒนาทักษะและความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย  วิเคราะห์แปลผลทางห้องปฏิบัติการ และให้การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานทางวิชาการ
          ระยะเวลา                  4 สัปดาห์  ในเดือนมีนาคม
          ค่าลงทะเบียน              2,750  USD   
          จำนวนที่รับเข้าอบรม     20 – 30   คน
          คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. อายุไม่เกิน 50 ปี  
 4. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. แพทย์จากประเทศมาเลเซีย ที่อบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

          หลักสูตร  มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ช่วงเช้าเรียน Clinical Demonstration ช่วงบ่ายบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคผิวหนังและเครือข่ายวิชาการแพทย์      อื่น ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานที่ Subspecialty unit ต่าง ๆ เช่น Photobiology Immunology Mycology Contact and Occupational Clinic เป็นต้น
          การวัดผลและประเมินผล  มี Pre test เพื่อประเมินความรู้ก่อนการอบรม และ Post test เมื่อสิ้นสุดการอบรม โดย Post test ประกอบด้วย Paper exam และ Oral exam  
เฉพาะแพทย์มาเลเซีย จาก AFPM กำหนดให้สอบ Oral exam โดยผู้แทน AFPM อีก 1 station โดยเมื่อมีคะแนนผ่านเกณฑ์  จึงจะได้รับคุณวุฒิ  Diploma จาก AFPM
          เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%  มีคะแนนรวมตลอดหลักสูตรและคะแนนสอบ Oral Examination ≥  60 %
          คุณวุฒิที่ได้รับ      Certificate
วิธีการสมัคร
กำหนดการ       รับสมัคร                             มกราคม
                   สอบคัดเลือกและประกาศผล       กุมภาพันธ์
ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม       กุมภาพันธ์
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่  www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
          เอกสารประกอบการสมัคร     

 1.  ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
 2.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport
 3.  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม     
 4.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา Transcript  ใบปริญญาบัตร

          วิธีการคัดเลือก  คัดเลือกจากคุณสมบัติ ประวัติ/หลักฐาน ที่แนบใบสมัคร        
ประกาศและแจ้งผลการคัดเลือก     แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  e-mail : training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
การโอนเงินจากต่างประเทศเนื่องจากเป็นเงินสกุลดอลลาห์ จึงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่โอนเงิน ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินฯ สถาบันฯ จะคำนวนและแจ้งยอดเงินอีกครั้ง ก่อนออกใบเสร็จรับเงิน และผู้โอนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารด้วย
เงื่อนไขอื่น ๆ     

 1. ค่าลงทะเบียน 2,750 USD ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม

 

กลับหน้าหลัก


 
 3.    Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery

สถาบันฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ ด้านตจศัลยศาสตร์ในปี 2547 พร้อมกับเปิดบริการศูนย์เลเซอร์ในปี 2548 ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแพทย์ไทยและแพทย์ต่างชาติทั้งที่เป็นศิษย์เก่าหลักสูตร Diploma Course in Dermatology และแพทย์จากประเทศต่าง ๆ  สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากทุกปี  
วัตถุประสงค์     เพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ พัฒนาทักษะ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับหัตถการและการใช้เลเซอร์บำบัดรักษาโรคผิวหนัง
ระยะเวลาอบรม  4 สัปดาห์ 
ค่าลงทะเบียน     แพทย์ศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง   60,000  บาท แพทย์ทั่วไป   70,000 บาท   
จำนวนที่รับ       ปีละ 9 รุ่น  ผู้เข้าอบรม รุ่นละ 3 คน รวม 27 คน/ปี โดยเปิดอบรมในเดือน
พ.ย. , ม.ค., ก.พ., มี.ค., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค. และ ก.ย.  
(ยกเว้นเดือน เม.ย., ต.ค.  และ ธ.ค.)
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   

 1. สำเร็จการอบรมหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery        
 2. หรือหลักสูตรปริญญาโท/หลักสูตรนานาชาติเฉพาะทางอื่นๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจาณา  

          หลักสูตร    มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ดังนี้
1) Theory    : Lecture in dermato-surgery and laser            20 %
2) Practice   :
2.1) Assist in dermatosurgery and laser procedures         70 %
2.2) Interesting cases                                                         10 %
การวัดผลและประเมินผล     ประเมินจาก attending  และกิจกรรมวิชาการในระหว่างการอบรม 
          เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร           ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%   
คุณวุฒิที่ได้รับ                  Certificate
วิธีการสมัคร
กำหนดการ       รับสมัคร    ส่งใบสมัครได้ตลอดปี  พร้อมระบุเดือนที่ต้องการเข้าอบรม และเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ผู้สนใจจึงควรส่งใบสมัครล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน หรือ 1 ปี
                   คัดเลือกและประกาศผล         แจ้งทางจดหมาย ล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน        
ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม   ตามกำหนดที่แจ้งในจดหมายตอบรับ
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่  www.inderm.go.th   และ www.training.inderm.go.th
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 เอกสารประกอบการสมัคร     

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport
 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical  License )   
 4. สำเนาใบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  Transcript  

วิธีการคัดเลือก   โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและจัดกลุ่มเข้าอบรมตามความเหมาะสม  
ประกาศผลการคัดเลือก   แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  e-mail : training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
          เงื่อนไขอื่น ๆ 

 1. ค่าลงทะเบียนไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. เมื่อยืนยันและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถมาอบรมตามกำหนดได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะพิจารณาจัดลำดับคิวให้ใหม่ตามความเหมาะสม  กรณีแจ้งเลื่อนการอบรมน้อยกว่า 3 เดือนหรือแจ้งในเวลากระชั้นชิด   สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ โดยหากยังต้องการมาอบรม จะพิจารณาจัดลำดับให้และต้องชำระค่าลงทะเบียนใหม่
 3. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯกำหนด หากเกิดปัญหา        ขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 4. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  

 ใบสมัครหลักสูตรนานาชาติ ระยะสั้น  The Fellowship Training Course
กลับหน้าหลัก


 
4.  Fellowship Training in Contact and Occupational Dermatology

         โรคผื่นแพ้สัมผัส เป็นโรคผิวหนังที่พบบ่อย เนื่องจากสัมพันธ์กับวิถีชีวิต พฤติกรรมและงานอาชีพของประชาชน ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิดความระคายเคือง  การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง นอกจากจะเป็นการรักษาโรคแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดเป็นซ้ำ  และความทุกข์ทรมานจากโรคด้วย      
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ผิวหนังและโรคผิวหนังที่เกิดจากงานอาชีพ  สามารถตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเวชปฎิบัติด้านโรคผิวหนัง
ระยะเวลาอบรม           4 สัปดาห์ กำหนดการอบรมพิจารณาตามความเหมะสม
                             ยกเว้นเดือน เม.ย. พ.ค. ก.ย. และ ต.ค.
ค่าลงทะเบียน    แพทย์ศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง   30,000  บาท แพทย์ทั่วไป   32,000 บาท   
จำนวนที่รับ      รุ่นละ 4 คน     
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  สำเร็จการอบรมหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery หรือหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตร          1)  Lectures                                          10 %
                    - Contact dermatitis
                    - Contact urticaria syndrome
                   - Non-eczematous contact dermatitis
                   - Occupational contact dermatitis
                   2) Interesting case and Journal club             10 %
                   3) Clinical Practice at Contact and Occupational dermatology clinic 80 %
          การวัดผลและประเมินผล     ประเมินจาก attending  และกิจกรรมวิชาการในระหว่างการอบรม 
          เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร           ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%   
คุณวุฒิที่ได้รับ                  Certificate
วิธีการสมัคร
กำหนดการ       รับสมัคร    ส่งใบสมัครได้ตลอดปี พร้อมระบุเดือนที่ต้องการเข้าอบรม   
                   คัดเลือกและประกาศผล         แจ้งล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน        
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่   www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
                             กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
                   ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
                    420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 เอกสารประกอบการสมัคร     

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport
 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical  License )   
 4. สำเนาใบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  Transcript  

วิธีการคัดเลือก             พิจารณาจากคุณสมบัติและจัดกลุ่มเข้าอบรมตามความเหมาะสม  
ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  e-mail : training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
          เงื่อนไขอื่น ๆ 

 1. ค่าลงทะเบียนไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากเกิดปัญหา        ขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  
 ใบสมัครหลักสูตรนานาชาติ ระยะสั้น  The Fellowship Training Course
กลับหน้าหลัก

 
 5.   Fellowship Training in Medical Mycology 

          โรคเชื้อราที่ผิวหนังเป็นโรคที่พบบ่อย แต่มีความยากในการวินิจฉัยรักษา สถาบันโรคผิวหนังมีห้องปฏิบัติการเชื้อราที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง  จึงจัดหลักสูตรอบรมเพื่อถ่ายทอด        องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโรคเชื้อราแก่แพทย์ผิวหนังและแพทย์ผู้สนใจ  ได้พัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง  สามารถเลือกเก็บสิ่งส่งตรวจ วิเคราะห์ชนิดของเชื้อราและให้การรักษาตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง   
 วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเชื้อราในผิวหนัง สามารถเลือกเก็บสิ่งส่งตรวจและวิเคราะห์ชนิดของเชื้อรา เพื่อให้การรักษาและแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรือการรักษาได้อย่างเป็นระบบ
ระยะเวลาอบรม   2 สัปดาห์ กำหนดการอบรมพิจารณาตามความเหมะสม ยกเว้นเดือน ม.ค. มิ.ย. ส.ค.
ค่าลงทะเบียน    แพทย์ศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง 18,500 บาท แพทย์ทั่วไป 20,000 บาท 
จำนวนที่รับ      รุ่นละ  4  คน  
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  สำเร็จการอบรม      
1) หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ปฏิบัติการสาขาตจวิทยา/หรือ Diploma Course in
    Dermatology and Dermatosurgery
2) หลักสูตรปริญญาโท/หลักสูตรนานาชาติด้านผิวหนัง อื่นๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ  
          หลักสูตร          1) Lectures                                  10 % 
Clinical: Cuteneous  Mycoses, Subcuteneous Mycoses, Systemic Mycoses
Lab Procedure: Causative Organisms of superficial mycoses, Causative Organisms of Systemic mycoses 
                   2) Laboratory  practice                   40 %
                   3) Clinical practice                         40 %
                   4) Self study:  mycology slides         10 %
          การวัดผลและประเมินผล     ประเมินจาก attending และกิจกรรมวิชาการในระหว่างการอบรม 
          เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร           ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%   
          คุณวุฒิที่ได้รับ                  Certificate
วิธีการสมัคร
กำหนดการ       รับสมัคร  ส่งใบสมัครได้ตลอดปี  พร้อมระบุเดือนที่ต้องการเข้าอบรม 
                   คัดเลือกและประกาศผล         แจ้งทางจดหมาย ล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน        
                   ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม   ตามกำหนดที่แจ้งในจดหมายตอบรับ
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่   www.inderm.go.th  และ www.training.inderm.go.th
                             กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
                   ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
                    420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

          เอกสารประกอบการสมัคร  :   

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport
 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical  License )   
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  ใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร Transcript  

          วิธีการคัดเลือก   โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและจัดกลุ่มเข้าอบรมตามความเหมาะสม  
          ประกาศผลการคัดเลือก   แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันโรคผิวหนัง  ชื่อบัญชี    สถาบันโรคผิวหนัง   เลขที่   980-5-74798-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  e-mail : training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
          เงื่อนไขอื่น ๆ 

 1. ค่าลงทะเบียนไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหา        ขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  
 ใบสมัครหลักสูตรนานาชาติ ระยะสั้น  The Fellowship Training Course
กลับหน้าหลัก

 
6. Fellowship Training in Photobiology

 สถาบันโรคผิวหนัง จัดตั้งกลุ่มงานรังสีชีววิทยา นับเป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการรักษาโรคผิวหนังโดยวิธีการฉายแสงอัลตราไวโอเลต ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถรักษาโรคผิวหนังได้หลากหลาย เช่น โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) โรคด่างขาว (Vitiligo) โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) โรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis) และการรักษาสิวที่มีอาการรุนแรง เป็นต้น  
          วัตถุประสงค์   เพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการอบรม
              1) มีความรู้และประสบการณ์ทางคลินิกในการใช้รังสีบำบัดรักษาโรคผิวหนัง
    2) มีประสบการณ์และพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ฉายแสงอัลตราไวโอเล็ตประเภทต่าง ๆ 
    3) สามารถคำนวนปริมาณรังสี เพื่อบำบัดรักษาเฉพาะโรคสำหรับผู้ป่วยรายบุคคล
ระยะเวลา        4 สัปดาห์   กำหนดการอบรมพิจารณาตามความเหมาะสม
          ค่าลงทะเบียน    แพทย์ศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง 32,000 บาท  แพทย์ทั่วไป   35,000 บาท   
          จำนวนที่รับ      รุ่นละ 4 คน     
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. สำเร็จการอบรมหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery  
 2. หรือหลักสูตรปริญญาโท/หลักสูตรนานาชาติเฉพาะทางอื่นๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

หลักสูตร          1) Lectures                                                           20 %
:  Photobiology,  Photdiagnosis,  Photo test, Photo Patch Test
Phototherapy and Photochemotherapy,  Photo toxic and
Photo allergy   etc.
2) Clinical Practice at  Photobiology clinic                     60  %
3) Journal club and Clinico pathological conference       20  %   
การวัดผลและประเมินผล     ประเมินจาก attending  และกิจกรรมวิชาการในระหว่างการอบรม 
          เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร           ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%   
คุณวุฒิที่ได้รับ                  Certificate

วิธีการสมัคร
กำหนดการ       รับสมัครตลอดปี พร้อมระบุเดือนที่ต้องการเข้าอบรม
ส่งใบสมัครล่วงหน้าก่อนกำหนดการอบรมที่ต้องการอย่างน้อย 6 เดือน     
                   คัดเลือกและประกาศผล         แจ้งล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน        
วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่  www.inderm.go.th  และ  www.training.inderm.go.th 
กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์         สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
เอกสารประกอบการสมัคร     

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport
 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical  License )   
 4. สำเนาใบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  Transcript  

วิธีการคัดเลือก             พิจารณาจากคุณสมบัติและจัดกลุ่มเข้าอบรมตามความเหมาะสม  
ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งโดยทางจดหมาย
วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเป็นเงินสด ที่ฝ่ายการเงินฯ หรือโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี
ชื่อบัญชี เงินทุนส่งเสริมการศึกษาสถาบันโรคผิวหนัง  เลขที่ 030-1-08640-0
ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  e-mail : training.inderm@gmail.com   เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน
          เงื่อนไขอื่น ๆ 

 1. ค่าลงทะเบียนไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 2. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากเกิดปัญหา        ขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม  
 ใบสมัครหลักสูตรนานาชาติ ระยะสั้น  The Fellowship Training Course
กลับหน้าหลัก

 
รายละเอียดวิธีการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนทุกหลักสูตร

วิธีสมัคร : download ใบสมัครที่ www.inderm.go.th   และ www.training.inderm.go.th
                  ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่                         
          สถาบันโรคผิวหนัง   (งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ) 
          420/7 ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือสอบถาม  โทร 09 5205 1308, 09 5372 8294
e-mail :  training.inderm@gmail.com

วิธีชำระค่าลงทะเบียน  :       
โดยชำระเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันโรคผิวหนัง
ชื่อบัญชี  สถาบันโรคผิวหนัง  เลขที่ 980-5-74798-0
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล และหลักสูตรที่อบรมให้ชัดเจน 
ทางไปรษณีย์ หรือ   e-mail : training.inderm@gmail.com

เงื่อนไข   
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกหลักสูตร  ต้องชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน หรือตามกำหนดที่แจ้งในจดหมายตอบรับ หากไม่ชำระตามกำหนด หรือชำระไม่ครบ สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกลำดับสำรองมาแทน
2. เกณฑ์วัดผลทุกหลักสูตร  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % และมีคะแนนสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร  จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นผู้สำเร็จการอบรม
3. กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ผู้โอนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
4. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
5. กรณีตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  จะถูกตัดหรือเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัคร แม้ว่าจะได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย


กลับหน้าหลัก

 
 
 

สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800