รู้จักองค์กร
วันธรรมสวนะ

วันที่กิจกรรม : 22-05-2562
รายละเอียดกิจกรรม


รณรงค์แต่งเครื่องแบบ

วันที่กิจกรรม : 21-05-2562
รายละเอียดกิจกรรม


บุคคลต้นแบบ

วันที่กิจกรรม : 22-05-2562
รายละเอียดกิจกรรม
 
 |   คำค้นหา     |   

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
   22-05-2019 วันธรรมสวนะ
   22-05-2019 รณรงค์แต่งเครื่องแบบ
   22-05-2019 บุคคลต้นแบบ
   22-05-2019 บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
   22-05-2019 เพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่เรารัก
   17-04-2019 ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
   17-04-2019 ยกย่อง เชิดชูการทำความดี
   17-04-2019 ผู้บริหารนำการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล
   17-04-2019 โครงการอบรมเรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เรามีส่วนร่วมได้อย่างไร
   22-10-2018 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสถาบันโรคผิวหนัง โดยมีแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ และทีมบริหารของสถาบันโรคผิวหนัง ให้การต้อนรับ
   17-10-2018 โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
   14-08-2018 สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เลี้ยงรับรองแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านตจวิทยา ครั้งที่ 35
   29-06-2018 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ" รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
   08-05-2018 กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต
   08-05-2018 กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริง สถาบันโรคผิวหนัง
   03-05-2018 คลินิคผิวหนังออนไลน์ แพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาสุขภาพ สถาบันโรคผิวหนัง นำทีมแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เปิดคลินิคออนไลน์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อให้แพทย์ในพื้นที่สามารถใช้ชุมชนเครือข่ายทางสังคม (line) ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้มีมาต
   03-05-2018 เครือข่ายด้านวิชาการ และบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7
   20-04-2018 นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานเปิดอบรมแพทย์ผิวหนัง หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน เพื่อให้แพทย์ทั่วไปได้มีความรู้ด้านโรคผิวหนัง ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม สถาบันโรคผิวหนัง เมื่อวันที่ 19 เมษาย
   20-04-2018 สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันโรคผิวหนัง และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย นำโดยแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมผู้บริหาร และบุคลกร ร่วมตักบาตร ทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมการละเล่นพื้นบ้าน สืบสานปร
   30-03-2018 นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนา Service Plan อายุรกรรมโรคผิวหนัง
   30-03-2018 นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ นำทีมสถาบันโรคผิวหนังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 76 ปี
   27-03-2018 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ
   22-03-2018 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรแก่แพทย์
   27-02-2018 แพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
   15-02-2018 สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันโรคผิวหนังเพื่อประชาชนและคนด้อยโอกาส ปีงบประมาณ. 2561
   14-02-2018 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 โดย ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
   29-01-2018 สถาบันโรคผิวหนังจัดโครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าและสร้างฝายชลอน้ำ
   09-01-2018 แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานผู้อำนวยการพบเจ้าหน้าที่
   09-01-2018 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
   29-12-2017 สถาบันโรคผิวหนังเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222,095-207-2800